Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în cardul
CONCURSULUI ASUS LEARN AND COMPETE 2023

  • Date privind operatorul de date cu caracter personal

În vederea desfășurării Concursului, datele cu caracter personal ale Participanților vor fi prelucrate de către:
- ASUS GLOBAL PTE. LTD., cu sediul în București, Str. Ion Roata, Nr. 9, et. 2, sector 4, autorizație de funcționare în România nr. 1732/2013, cod de înregistrare fiscală 32052946, funcționând la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 29531, reprezentată de Liviu Iulian Marica în calitate de Manager Marketing
și
- Agenția CKBB MEDIA SERVICES SRL, cu sediul social în București, Str. Alexandru Vlahuță, Nr. 3, Bl. M48, Sc.1, Ap. 22, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub Nr. J40/14417/2008, Cod Unic de Înregistrare RO24383205, reprezentată prin Georgiana Popa în calitate de Reprezentant, denumiți în continuare “Organizatorii”.

  • Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Concursului

În cadrul Concursului, Operatorii vor colecta de la Participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:
- Nume și Prenume
- Telefon
- E-mail

  • Scopul procesării

Datele cu caracter personal ale Participanților la Concurs vor fi prelucrate de către Operatori în vederea:
- contactării pentru confirmarea înscrierii în concurs;
- îndrumarea pe perioada concursului cu privire la utilizarea platformelor;
Prelucrarea datelor în cadrul Concursului se efecutează în baza consimțământului explicit acordat în aplicație, prin bifarea căsuței de consimțământ.
De asemenea, datele cu caracter personal pot fi prelucrate și în următoarele scopuri:
- soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Concursului;
- activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație. În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment. Participanții care refuză să comunice și își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru participarea la concurs nu vor fi eligibili să participe.

  • Destinatarii datelor cu caracter personal

Operatorii prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților, preluate din aplicația în care aceștia și-au introdus datele și au fost de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul prezenței campanii. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorii trebuie să respecte obligățiile impuse de legislația în vigoare.

 

  • Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

După încheierea Concursului, datele cu caracter personal ale Participanților sunt păstrate pentru o perioadă de 15 zile, după care vor fi anonimizate.

  • Drepturile persoanei vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorii asigura Participanților, pe durata Concursului, următoarele drepturi:
- dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără că aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
- dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
- dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
- dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal
- dreptul la restricționarea prelucrării;
- dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;
- dreptul la portabilitate a datelor;
- dreptul de a depune o plângere în față Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Datele de contact ale Operatorilor pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: București, stradă Ion Roată, nr. 9, et. 1, sector 4, în atenția ASUS GLOBAL PTE. LTD, email: claudia@ckbb.ro

  • Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor

Pentru copiii cu vârsta mai mică de 16 ani, înscrierea trebuie făcută de profesorul îndrumător, cu acordul prealabil al părinților (nume, prenume copil). În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești nu este de acord cu prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârstă mai mică de 16 ani, Operatorii vor șterge/ distruge imediat aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.

  • Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorii se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Concurs. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. Prin participarea la Concurs, Participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operatori, în scopul participării la Concurs, validării, îndrumării pe perioada concursului.

  • Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorii au dreptul de a modifică prezentele Informații oricând pe durata desfășurării Concursului, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi adusă la cunoștinața Participanților.

  • Alte prevederi

Datele personale ale participanților la Concurs vor fi procesate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.